Scutire la vedere de la examene

Ghidul de buna practica privind procedura solutionarii transparente a cererilor de primire in profesia de avocat cu scutire de examen Cererea de primire în profesia de avocat cu scutire de examen se soluţionează de consiliul baroului prin parcurgerea şi observarea următoarelor proceduri şi etape: 1.

Depunerea cererii. Conţinutul dosarului. Anunţarea publică a cererii prin afişare 3. Procedura înregistrării opoziţiilor 5. Procedura verificării cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat 6.

scutire la vedere de la examene

Ascultarea solicitantului 7. Soluţionarea cererii de primire in profesie de către consiliul baroului: 8. Elaborarea si comunicarea deciziei consiliului baroului privind cererea de primire in profesie 9. Procedura înscrierii în barou II. Procedura şi etapele de depunere, analiză şi soluţionare a cererii de primire în profesia de avocat cu scutire de examen şi a cererii de înscriere în barou se desfăşoară prin respectarea următoarelor reguli: 1. Cererea completată pe formularul — tip [1], care va fi pus la dispoziţie solicitantului de către barou, se depune la secretariatul baroului.

Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii; f certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, scutire la vedere de la examene respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie; g două fotografii tip legitimaţie; h diploma prin care s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în drept unde este cazul ; i persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, vor depune o copie certificată de pe carnetul de muncă sau o adeverinţă echivalentă eliberată de Camera Notarilor Publici; perioada scutire la vedere de la examene 10 ani prevăzuta de art.

Tabelul se va afişa la avizierul baroului şi se va publica atât pe site-ul baroului cât şi pe site-ul U. În cazul în care se formulează opoziţii, acestea vor fi comunicate baroului la care petentul a depus cererea de primire în profesie în termen de cel mult două zile de la înregistrare.

Pentru a asigura transparenţa deplină a procedurii, deoarece primirea în profesia de avocat conferă vocaţia la competenţă profesională teritorială pe întreaga ţară, cererea va fi comunicată pentru publicarea pe site-ul U. Procedura înregistrării opoziţiilor În termen de 10 zile de la afişarea cererii la avizierul baroului la care cererea a fost depusă ori de la data publicării cererii pe site-ul U. Opoziţia la cererea de primire în profesie cu scutire de examen va fi formulată în scris, datată, semnată şi va fi depusă sau transmisă la secretariatul baroului la care cererea a fost înregistrată.

Avocatul — raportor va efectua investigaţiile necesare pentru lămurirea aspectelor arătate în opoziţie şi va întocmi în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat, un raport motivat privind admiterea ori respingerea opoziţiei.

Raportul va fi înaintat consiliului baroului care va soluţiona opoziţia în proxima şedinţă. Admiterea opoziţiei duce la respingerea cererii de primire în profesie cu scutire de examen.

Hotărârea consiliului baroului poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U. Procedura verificării cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat Verificarea cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat va consta dintr-o evaluare făcută pe baza unor discuţii libere prin care se tratează subiecte din legislaţia specifică organizării şi exercitării profesiei de avocat Legea nr.

Barourile pot decide ca verificarea cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat să se scutire la vedere de la examene şi în formă scrisă.

Temele privind legislaţia specifică organizării şi exercitării profesiei de avocat precum şi bibliografia de pregătire a tematicii verificării vor fi afişate pe site-ul fiecărui barou.

Rezultatul verificării cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat poate determina respingerea cererii de primire în profesie cu scutire de examen, fără a vătăma dreptul petentului de a formula, ulterior, o nouă cerere.

scutire la vedere de la examene

Ascultarea solicitantului Dacă se consideră necesar, cu ocazia soluţionării cererii de primire în profesie cu scutire de examen, consiliul baroului poate convoca solicitantul pentru lămuriri suplimentare.

Ascultarea solicitantului este obligatorie dacă au fost formulate opoziţii pentru soluţionarea cărora s-a propus admiterea opoziţiei ori dacă opoziţiile formulate vizează aspecte privind desfăşurarea unor activităţi de poliţie politică de către solicitant. Soluţionarea cererii de primire in profesie de către consiliul baroului: La soluţionarea cererii de primire în profesie cu scutire de examen, consiliul baroului va avea în vedere: — cererea solicitantului şi actele anexate acesteia; — referatul consilierului — raportor privind îndeplinirea condiţiilor de primire scutire la vedere de la examene profesie; — aprecierea asupra cunoştinţelor scutire la vedere de la examene legislaţia specifica profesiei de avocat.

Elaborarea si comunicarea deciziei consiliului baroului privind cererea de primire in profesie În urma soluţionării cererii, consiliul baroului va emite o hotărâre decizie motivată de admitere sau de respingere a cererii de primire în profesie cu scutire de examen. Hotărârea decizia va fi comunicată solicitantului. Un exemplar de pe hotărâre decizie împreună cu un exemplar al dosarului de primire în profesie cu scutire de examen în xerocopie va fi înaintat Uniunii Naţionale a Barourilor din România, pentru ca în Consiliul U.

În cazul respingerii cererii, solicitantul poate ataca hotărârea decizia consiliului baroului la Consiliul U. Motivarea hotărârii deciziei privind soluţionarea cererii de primire cu scutire în profesia de avocat va fi făcută în cel mult 30 de zile de al adoptarea sa, iar comunicarea hotărârii deciziei consiliului baroului către solicitant şi U.

Procedura înscrierii în barou Cel primit în profesia de avocat poate fi înscris, la cerere, în barou, prin decizie emisă de consiliul baroului, cu respectarea dispoziţiilor art. Actele necesare la înscrierea în barou sunt următoarele: 1. Cerere adresata decanului baroului ce vedere slabă care se va preciza forma de exercitare a profesiei pentru care optează solicitantul; 2.

  • Osteocondroză și vedere
  • Din punct de vedere legal, care este diferența dintre a fi scutit și a fi exclus [din definiție]?
  • Evaluare Națională

Curriculum vitae; 3. Diploma de licenţă în copie legalizată; 4.

scutire la vedere de la examene

Foaie matricolă în copie legalizată; 5. Certificat de naştere în copie legalizată; 6. Carnet de muncă sau o adeverinţă echivalentă eliberată de Camera Notarilor Publici în copie legalizată; 7. Certificatul de cazier judiciar, în original, vedere încețoșată dimineața și seara cu cel mult 15 zile; înainte de data depunerii cererii; 8.

Certificat de cazier fiscal, în original eliberat cu cel mult 15 zile; înainte de data depunerii cererii; 9.

Scutire la vedere de la examene

Certificat de căsătorie în copie legalizată dacă este cazul ; Carte buletin scutire la vedere de la examene identitate; Adeverinţă medic de familie, în original; Adeverinţă de la un medic specialist psihiatru, în original; Decizia de primire în profesie cu scutire de examen, în copie. Declaraţie privind starea de incompatibilitate conform art. Declaraţie privind conflictul de interese, conform art. XXVIII la Statutul profesiei de avocat; — Dovada sediului profesional al avocatului act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat etc.

scutire la vedere de la examene

XII la Statutul profesiei de avocat; — Statutul societăţii civile profesionale de avocaţi, conform anexei nr. XIII la Statutul profesiei de avocat; — Dovada sediului act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat etc. XIV la Statutul profesiei de avocat; — Statutul societăţii civile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, conform anexei nr.

scutire la vedere de la examene

XV din Statutul profesiei de avocat; — Dovada sediului act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat etc. XIX la Statutul profesiei de avocat; e În cazul în care scutire la vedere de la examene urmează să exercite profesia în calitate de avocat salarizat în interiorul profesiei — Contract de salarizare în interiorul profesiei, conform anexei nr. X la Statutul profesiei de avocat; La soluţionarea cererii de înscriere în barou, consiliul baroului va avea în vedere: — cererea împreună cu actele însoţitoare; — referatul privind condiţiile sediului profesional şi ale actului de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei pentru care a optat solicitantul; — declaraţiile privind starea de incompatibilitate şi conflictul de viziune la dinozauri — rezultatul verificărilor condiţiilor privind demnitatea profesională şi existenţa unor interdicţii prevăzute la art.

Alte recomandări Soluţionarea cererii de înscriere în barou se va face prin emiterea unei decizii care va cuprinde şi menţiuni privind competenţa profesională în condiţiile prevăzute la art.

Scutire la vedere de la examene. Dobândirea calității de avocat | Statut

Decizia va fi comunicată solicitantului numai după depunerea dovezii de achitare a taxei de înscriere în barou ca urmare a primirii în profesie cu scutire de examen, dacă consiliul baroului a hotărât plata unei astfel de taxe pentru servicii prestate în favoarea terţilor, iar decizia a fost dată publicităţii anterior depunerii cererii şi era cunoscută de solicitant. Înscrierea în tabloul avocaţilor se va face numai după depunerea jurământului prevăzut de Lege, depunerea declaraţiei prevăzute la art.

Decizia de înscriere în barou, care va cuprinde precizări exprese privind aplicarea art. Depunerea unei declaraţii false sau recunoaşterea faptului că avocatul a colaborat cu securitatea ca poliţie politică atrage consecinţele prevăzute de lege. Decizia va fi comunicată solicitantului şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Menţionez că sunt licenţiat în drept vitamine hipermetropie diplomei de licenţă nr.

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru fals în declaraţii, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că scutire la vedere de la examene mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.

Notă: Menţiunile de la pct. Data …………. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicarePolitica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie juridice.

Ațiputeafiinteresat