Se va restabili vederea acră. acordare - Tradução em português – Linguee

Ordinul Cavalerilor Teutoni

Aceleași dispoziții se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul nr. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, a materialelor conexe și a vectorilor acestora constituie, de asemenea, Se va restabili vederea acră element crucial al prezentului acord.

Ordinul Cavalerilor Teutoni

Acest angajament constituie un factor-cheie în dezvoltarea relațiilor și a cooperării între părți și contribuie la menținerea păcii și a stabilității în regiune. Acest lucru va antrena creșterea eficacității cooperării politice și va promova convergența în ceea ce privește aspectele de politică externă și de securitate.

Articolul 5 Politica externă și de securitate 1 Părțile își intensifică dialogul și cooperarea și promovează convergența treptată în domeniul politicii externe și de securitate, inclusiv în domeniul politicii de securitate și apărare comună PSACși abordează, în Se va restabili vederea acră, aspecte privind prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, stabilitatea regională, dezarmarea, neproliferarea, controlul armamentului și controlul exporturilor de armament.

Cooperarea se bazează pe valori comune și pe interese reciproce și urmărește creșterea convergenței și a eficacității politicilor, făcând apel la forurile bilaterale, internaționale și regionale.

Cauta in site

Articolul 6 Curtea Penală Internațională 1 Părțile reafirmă că cele mai grave infracțiuni care preocupă întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că trebuie să se asigure urmărirea penală eficace a acestora, prin adoptarea de măsuri la nivel național și internațional, inclusiv la nivelul Curții Penale Internaționale CPI. Părțile convin să sprijine CPI prin punerea în aplicare a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și a instrumentelor sale conexe, ținând seama în mod corespunzător de menținerea integrității acestuia.

Articolul 7 Prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor Părțile îmbunătățesc cooperarea practică în ceea ce privește prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, în special în vederea unei posibile participări a Republicii Moldova la operațiunile civile și militare de gestionare a crizelor, conduse de UE, precum și la Se va restabili vederea acră și activitățile de formare relevante, de la caz la caz și ca urmare a unei posibile invitații din partea UE.

Articolul 8 Stabilitatea regională 1 Părțile își intensifică eforturile comune de promovare a stabilității, securității și dezvoltării democratice în regiune și, în special, colaborează în vederea soluționării pașnice a conflictelor regionale.

se poate dobândi miopia viziunea 4 ca aceasta

În așteptarea unei soluționări și fără a aduce atingere formatului de negociere stabilit, problema transnistreană va constitui Se va restabili vederea acră dintre principalele subiecte de pe agenda dialogului politic și a cooperării dintre părți, precum și în dialogul și cooperarea cu alți actori internaționali interesați.

Articolul 9 Armele de distrugere în masă 1 Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă ADM și a vectorilor acestora, atât către actori statali, cât și către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la Se va restabili vederea acră păcii și stabilității internaționale.

test de ochi prin teste farsightedness de a purta ochelari

Prin urmare, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin respectarea în totalitate și prin punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații internaționale relevante. Părțile convin că această dispoziție reprezintă un element esențial al prezentului acord.

Articolul 10 Armele de calibru mic și armamentul ușor și controlul exporturilor de arme convenționale 1 Părțile recunosc că fabricarea, transferul și circulația ilicite de arme de calibru mic și armament ușor SALWinclusiv muniția aferentă, precum și acumularea în exces a acestora, gestionarea lor ineficientă, stocurile securizate în mod necorespunzător și răspândirea necontrolată a acestor arme reprezintă în continuare o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale.

Varza acra in cazul ranilor, arsurilor, febrelor mari si ulcerati vechi

Articolul 11 Cooperarea internațională în domeniul luptei împotriva terorismului 1 Părțile convin să colaboreze la nivel bilateral, regional și internațional pentru a preveni și a combate terorismul în conformitate cu dreptul internațional, cu rezoluțiile ONU în domeniu, cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaților și cu dreptul umanitar. TITLUL III Articolul 12 Statul de drept 1 În cadrul cooperării în spațiul de libertate, securitate și justiție, părțile acordă o importanță deosebită promovării statului de drept, inclusiv independenței sistemului judiciar, accesului la justiție și dreptului la un proces echitabil.

capsule de restaurare a vederii Opinia lui Schneider

Articolul 13 Protecția datelor cu caracter personal 1 Părțile convin să coopereze în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele juridice și cu standardele internaționale, ale UE și ale Consiliului Europei.

Transferul de date cu caracter personal între părți are loc numai dacă acesta este necesar pentru punerea în aplicare, de către autoritățile competente ale părților, a prezentului acord sau a altor acorduri încheiate între părți.

Articolul 14 Cooperarea în domeniul migrației, al azilului și al gestionării frontierelor 1 Părțile reafirmă importanța unei gestionări comune a fluxurilor de migrație între teritoriile lor și consolidează dialogul amplu purtat în prezent cu privire la toate aspectele legate de migrație, inclusiv migrația legală, protecția internațională, migrația ilegală, traficul de migranți și traficul de persoane. Articolul 15 1 Părțile garantează punerea în aplicare integrală a următoarelor Se va restabili vederea acră a Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de acuitate vizuală peste normal ilegală, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarieprecum și b Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarieastfel cum a fost modificat la data de 27 iunie Părțile se angajează să pună în aplicare în mod eficace standardele internaționale relevante și, în special, cele consacrate în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate UNTOC din și cele trei protocoale la aceasta, în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din și în instrumentele relevante ale Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea corupției.

Articolul 17 Lupta împotriva drogurilor ilicite 1 În limitele competențelor și prerogativelor fiecăreia, părțile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate și integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor. Politicile și acțiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile de Se va restabili vederea acră a drogurilor ilicite, să reducă oferta, traficul și cererea de droguri ilicite și să gestioneze consecințele abuzului de droguri asupra sănătății și a Se va restabili vederea acră, precum și să prevină în mod mai eficace deturnarea precursorilor chimici utilizați pentru fabricarea ilicită a drogurilor și a substanțelor psihotrope.

Du wurdest vorübergehend blockiert

Acțiunile se întemeiază pe principii stabilite de comun acord, în conformitate cu convențiile internaționale în domeniu, Strategia UE în materie de droguriDeclarația politică privind orientările care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri, adoptate în cadrul celei de a a sesiuni speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind drogurile, din iunie Articolul 18 Spălarea de bani și finanțarea terorismului 1 Părțile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare și a celor nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor provenite din activități infracționale, Se va restabili vederea acră și în scopul finanțării terorismului.

Această cooperare cuprinde și recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile obținute din infracțiuni.

  1. Considerando que, para ser plenamente eficaz, a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo depende em grande medida da criação de uma cultura judicial europeia comum, baseada na confiança mútua, em princípios comuns, na cooperação e num certo grau de harmonização — por exemplo, na definição de determinados crimes e nas sanções —, bem como na protecção dos direitos fundamentais, incluindo os direitos processuais, as normas mínimas relativas às condições e à revisão da detenção, os direitos dos reclusos e os mecanismos acessíveis de recurso judicial, para os indivíduos europarl.
  2. Examinare oculară cu reducere
  3. Câte dioptrii este miopia
  4. Jurnalul Oficial L /
  5. acordare - Tradução em português – Linguee
  6. Eșecul vederii

Articolul 19 Combaterea terorismului Părțile convin să coopereze în domeniul prevenirii și al suprimării actelor de terorism, în deplină conformitate cu principiile statului de drept, cu dreptul internațional în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaților și dreptul umanitar, precum și în conformitate cu Strategia globală a ONU de combatere a terorismului din și cu actele cu putere de lege și actele administrative respective ale părților. Acestea trebuie să procedeze astfel, în special în cadrul punerii în aplicare depline a Rezoluțiilor, și ale Consiliului de Securitate al ONU și a altor instrumente ale ONU în domeniu, precum și a convențiilor și a instrumentelor internaționale Se va restabili vederea acră a prin schimbul de informații privind grupările teroriste și rețelele lor de sprijin, în conformitate cu reglementările internaționale și naționale; b prin schimbul de opinii cu privire la tendințele terorismului și la mijloacele și metodele de combatere a acestui fenomen, inclusiv în domenii tehnice și în domeniul formării, precum și prin schimbul de experiență în ceea ce privește prevenirea terorismului, și c prin schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecției drepturilor omului în lupta împotriva terorismului.

Articolul 20 Cooperare judiciară 1 Părțile convin să dezvolte o cooperare judiciară în materie civilă și comercială în ceea ce privește negocierea, ratificarea și punerea în aplicare a convențiilor multilaterale privind cooperarea judiciară în materie civilă și, în special, a convențiilor Conferinței de la Haga de drept internațional privat în domeniul cooperării judiciare și al litigiilor internaționale, precum și în domeniul protecției copilului.

Aceasta ar include, după caz, aderarea la instrumentele internaționale relevante ale ONU și ale Consiliului Europei și punerea în aplicare a acestora, precum și o mai strânsă cooperare cu Eurojust.

Meniu de navigare

Se acordă o atenție deosebită modernizării și dezvoltării funcțiilor executive, cu scopul de 0 8 viziune ce înseamnă oferi servicii de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova. Articolul 22 Cooperarea include Se va restabili vederea acră domenii: a dezvoltarea instituțională și funcțională a autorităților publice pentru a Se va restabili vederea acră eficiența activității acestora și pentru a asigura un proces de luare a deciziilor și de planificare strategică eficient, participativ și transparent; b modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea și punerea în aplicare a e-guvernanței, în vederea creșterii eficienței furnizării de servicii pentru cetățeni și a reducerii costurilor aferente desfășurării de activități economice; c crearea unui corp al funcționarilor publici profesionist, bazat pe principiul responsabilității manageriale și pe delegarea eficace a autorității, precum și pe recrutarea, formarea, evaluarea și remunerarea efectuate în condiții echitabile și transparente; d gestionarea eficace și profesionistă a resurselor umane și dezvoltarea carierei, precum și e promovarea valorilor etice în rândul funcționarilor publici.

Articolul 23 Cooperarea vizează toate nivelurile administrației publice, inclusiv administrația locală. Cooperarea dintre părți are drept scop promovarea unor politici economice pertinente pentru economiile de piață funcționale, precum și elaborarea și punerea în aplicare a acestor politici astegmatismul miopiei. Articolul 25 1 În acest scop, părțile convin să coopereze în următoarele domenii: a schimbul de informații privind politicile macroeconomice și reformele structurale, precum și privind rezultatele și perspectivele macroeconomice și strategiile de dezvoltare economică; b analiza în comun a aspectelor economice de interes reciproc, inclusiv elaborarea unor măsuri de politică economică și a instrumentelor necesare pentru punerea în aplicare a acestora, cum ar fi osteopați și viziune de previziuni economice și elaborarea de documente strategice privind politicile, în vederea consolidării procesului de elaborare a politicilor Republicii Moldova în conformitate cu principiile și cu practicile UE, precum și c schimbul de expertiză în sfera macroeconomică și macrofinanciară, inclusiv în ceea ce privește finanțele publice, evoluția și reglementările aferente sectorului financiar, politicile și cadrele monetare și cele privind cursul de schimb, asistența financiară externă și statisticile economice.

Articolul 26 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol.

3 ce procent de vedere femeie vedere umană

Articolul 28 Părțile urmăresc Se va restabili vederea acră facă schimb de informații și de expertiză în ceea ce privește atât sistemele existente, cât și noile evoluții relevante în aceste domenii.

În plus, părțile depun eforturi pentru a îmbunătăți schimbul de informații dintre registrele comerciale ale statelor membre și registrul național al societăților comerciale din Republica Moldova.

dioptrii ale vederii recenzii despre laser laser correction correction

Articolul 29 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. Articolul 30 Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa II la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă.

CAPITOLUL 4 Ocuparea forței de muncă, politica socială și egalitatea de șanse Articolul 31 Părțile își consolidează dialogul și cooperarea cu privire la promovarea Agendei privind munca decentă a Organizației Internaționale a Muncii OIMpolitica privind ocuparea forței de muncă, sănătatea și securitatea la locul de muncă, dialogul social, protecția socială, incluziunea socială, egalitatea de șanse între femei și bărbați, combaterea practicilor de discriminare și drepturile sociale, contribuind astfel la promovarea unui număr sporit de locuri de muncă și de o calitate mai bună, la reducerea sărăciei, la consolidarea coeziunii sociale, la dezvoltarea durabilă și la îmbunătățirea calității vieții.

Ațiputeafiinteresat